Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

STAVEBNÍ DOKUMENTACE

 

Dokumentace pro územní řízení

Dle charakteru stavby se na základě jednání s úřady v přípravné fázi zjišťuje, zda bude nutné zpracovat dokumentaci pro územní řízení. Tato dokumentace dokládá soulad zamýšlené stavby s územním plánem.
Dokumentaci pro územní řízení je nutné zpracovat u všech větších staveb. Na základě této dokumentace je vydáno územní rozhodnutí ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.
Dokumentace pro územní řízení je zpracována podle stavebního zákona upraveného přílohou č.4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a obsahuje:
úvodní údaje, průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

Dokumentace pro stavební povolení

Projekt pro ohlášení stavby je zpracován na základě odsouhlasené architektonické studie a to dořešením materiálových a konstrukčních vztahů ve stavební části a doplněním o speciální části technického zařízení budov (vzduchotechnika, elektro, plyn). Dále tento projekt zachycuje technické a technologické řešení stavby a prokazuje objem a soulad prací s předpisy.
Podle platného stavebního zákona je nutné zpracovat tento projekt pro všechny novostavby. Stejně je tomu i u rekonstrukcí, kde se zasahuje do původních sítí nebo rozvodů, nosných konstrukcí, památkově chráněných detailů apod. Spolu s projektem pro stavební povolení se na úřad podává žádost o stavební povolení.
Projekt pro ohlášení stavby obsahuje části stanovené přílohou č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb.:
Průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby, dokumentace stavby.

Dokumentace BIM

digitální model reprezentující fyzický a funkční objekt (stavbu) s jeho charakteristikami

Dokumentace pro zadání stavby

podklad pro výběrové řízení,stanovení ceny

Dokumentace pro provedení stavby

Prováděcí projekt je zpracováván na základě vydaného stavebního povolení.
Jedná se o velmi podrobný projekt provádění stavby. Jeho součástí jsou koordinační výkresy, detaily provedení stavby až v měřítku 1:1, detaily skladeb povrchů a popis použitých technologií.
Tato dokumentace je používána především pro samotné provádění na stavbě.

Výrobní dokumentace

Podle složitosti navrhovaných prvků a členění interiéru je někdy nezbytné připravit výrobní dokumentaci jednotlivých prvků, kde je navržena technologie výroby, přesně definovány použité materiály a přesně zachycena úprava povrchů. Dále se řeší provoz a trvanlivost navrhovaných prvků, jejich opotřebení, možnost výměn jednotlivých dílů, čistitelnost prvků a další detaily, které jsou pro  konkrétní interiérový návrh specifické.
Výrobní dokumentace je předávána ve formě stavebních výkresů, počet paré je předem domluven s investorem. Dokumentaci je také možné předat na CD ve formátu pdf.

Realizační dokumentace stavy

podklad pro provedení(realizaci stavby) upravena pro dodavatele stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

zachycení konečného stavu stavby

Projekty specialistů

Součástí každého projektu pro stavební povolení jsou speciální části, tedy zdravotně technické instalace (voda, vytápění, kanalizace), elektro a plyn.
Tyto projekty jsou předány formou technických výkresů a jsou nezbytnou součástí projektu pro územní řízení a stavební povolení.

 

Obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby a
dokumentace pro stavební povolení
podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situace stavby - zákres stavby do katastrální mapy
- koordinační situace s napojením stavby na inženýrské sítě
(projekt přípojek na inženýrské sítě je naceněn samostatně)
D. Dokladová část - výpis z živnostenského rejstříku projektanta
- osvědčení o autorizaci projektanta
- průkaz energetické náročnosti budovy (naceněn samostatně)
E. Zásady organizace výstavby - technická zpráva
- situace staveniště (podle rozsahu stavby)
F. Dokumentace stavby
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení
- technická zpráva
- půdorys základů
- půdorys suterénu, přízemí, patra, podkroví (podle skutečnosti)
- půdorys střechy
- 1 až 3 řezy (podle členitosti stavby)
- pohledy (severní, jižní, východní, západní)
1.2 Stavebně konstrukční část
- technická zpráva
- statický výpočet
- výkres krovu (pokud stavba obsahuje)
- výkres skladby stropu (pokud stavba obsahuje)
- výkres tvaru betonových konstrukcí (pokud stavba obsahuje)
1.3 Požárně bezpečnostní řešení
- technická zpráva
- výkres požárně nebezpečného prostoru (odstupové vzdálenosti)
1.4 Technika prostředí staveb
- technická zpráva
- výkres vnitřního vodovodu
- výkres vnitřní kanalizace
- výkres vytápění (návrh otopných těles a kotle)
- výkres silnoproudých rozvodů (rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel)
- výkres slaboproudých rozvodů (pouze na vyžádání, naceněn samostatně)
- výkres jímací a zemnící soustavy
- výkres vnitřního plynovodu

 

TOPlist