Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stavební a technický dozor

V situaci, kdy si většina stavitelů na své projekty k realizaci stavby najímá stavební firmy hrozí, že stavební firma neprovede sjednanou zakázku řádně a v dostatečné kvalitě. V této situaci pomůže právě nezávislý odborník ve funkci stavebního / technického dozoru.

Náplní činnosti technického dozoru je zastupování investora (stavebníka) při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele, při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby.

Technický dozor má za úkol zejména dohlédnout na soulad prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Dále kontroluje technické provedení, technologické postupy stavby a jejich ekonomiku, což může stavebníkovi ušetřit množství financí, sníží se počet případných reklamací a investor má záruku, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.

Výkon technického dozoru investora podrobněji:

Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, vč. spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby (napojení na media, apod.)

Vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště

Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku dohodnutého typu zhotovitelem (díla)

Organizace kontrolních dnů stavby

V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby

Průběžná kontrola plnění zhotovitele - kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle smlouvy o dílo

Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby

Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele

Kontrola dodržování podmínek stavebního /vodohospodářského/ povolení při stavbě, případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem

Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými

Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů

Sledování zhotovitele zda vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, vyžadování archivace předaných dokladů od zhotovitele

        Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem

Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby (harmonogramu), včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby

Informování investora o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti

Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů a daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, ve vztahu k uzavřené smlouvě o dílo a k faktické prostavěnosti, jejich předkládání investorovi

Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti smlouvě o díle, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby

Přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi

Zpracování stanovisek k návrhům na dodatky ke smlouvě o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla

Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby

Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby

        Organizace přejímacího řízení

Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle

Stanovení postupů v souladu s uzavřenou smlouvou o díle nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků

                Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech

TOPlist